Τα βιομετρικά δεδομένα είναι φυσικά ή χαρακτηριστικά ανθρώπινης συμπεριφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ψηφιακό προσδιορισμό ενός ατόμου για να παραχωρήσει πρόσβαση σε συστήματα, συσκευές ή δεδομένα. Παραδείγματα αυτών των βιομετρικών αναγνωριστικών είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα μοτίβα προσώπου, η φωνή ή ο ρυθμός πληκτρολόγησης.