Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 είναι ένας κανονισμός στο δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αντιμετωπίζει επίσης τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ και των περιοχών του ΕΟΧ