Ένα διαπιστευτήριο επαλήθευσης της προσωπικής ταυτότητας (PIV) είναι ένα διαπιστευτήριο σε ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε ομοσπονδιακές ελεγχόμενες εγκαταστάσεις και συστήματα πληροφοριών στο κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.