Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών είναι μια οδηγία της ΕΕ, η οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.